ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ ได้เริ่มให้มีขึ้นหลังจากได้มีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเขื่อนสิริกิติ์เมื่อมีการกักเก็บน้ำย่อมมีสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่ ที่มีอยู่เดิมชนิดและปริมาณของอ่างเก็บน้ำที่เปลี่ยนแปลงสัตว์น้ำบางชนิดมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น บางชนิดก็มีปริมาณลดลง และสูญหายไปในที่สุด ในฤดูฝนปลาชนิดต่างๆ จะมีการอพยพจากถิ่นเดิมขึ้นตามลำน้ำเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ เมื่อมีเขื่อนปิดกั้นลำน้ำสัตว์หลายชนิดไม่สามารถขึ้นไปหาแหล่งที่เหมาะสมในการวางไข่ได้