27 พฤษภาคม 2565 (24:00 น.)
เพิ่ม 13 cm ลดลง 2 cm
23.84 7.69
0.00
134.58
229.06
[คงที่]
เมตร รทก.
5,766.25 60.6
7,413.25 55.1
3,743.75 39.4
6,048.75 44.9
3,142.50
59.0 100
13.4
893.75
0.0 0
2,248.75 23.3
-6.0 -11.3
9.87
0.00
2.00
3.5
4.15
113.46 [เพิ่ม2cm]
เมตร รทก.
577.4 61.5
361.6 38.5
318.6
35.6
3.02