แสดงกราฟระดับและปริมาณน้ำเขื่อนสิริกิติ์
แผนระบายน้ำรายสัปดาห์ สภาพฝนในลุ่มน้ำน่าน(ดาวเทียม) ข้อมูลสภาพน้ำเขื่อนสิริกิติ์ (http://www.thaiwater.net) ข้อมูลน้ำของเขื่อน กฟผ.

เลือกปีที่ต้องการแสดง


ข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันจาก http://water.egat.co.th