ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2557 วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ให้เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม ดูดี มีสุข (Smaile Smart And Happinass)…/กองบริหารเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2557…/เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติด…/อขส. รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ ห่วงใยสุขภาพ จัดเจ้าหน้าที่เยี่ยมเยือนผู้เกษียณอายุ…/เทศบาลตำบลท่าทอง จ.พิษณุ...[ 27 มิถุนายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๓/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานเชิดชูเกียรติและบวงสรวงเพื่อยกองค์พระยาพิชัยดาบหัก…/นก-ขส. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท.เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูทางเช้า-ออก ค่ายพิชัยดาบหัก…/เขื่อนสิริกิติ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชน ต.จริม อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์…/เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../การตรวจประเมินภายในระบบ Q...[ 24 มิถุนายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ ให้ข้อมูลโครงการชุมชนรักษ์ต้นน้ำเหนือเขื่อน แก่โครงการธรรมาภิบาล กฟผ…./กดส-ฟ. จัดรายการวิทยุทาง อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน ประจำวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗.../โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตรระบบการบำรุงรักษา Overhaul SF๖ Circuit Breaker ๒๓๐ KV…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗…/๒ โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจเพื่อประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบ ก...[ 18 มิถุนายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๑/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัด KICK OFF ทำระบบมาตรฐาน ISO ๒๖๐๐๐…/จิตอาสาเขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับนักศึกษาฝึกงานเขื่อนสิริกิติ์ สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ห้วยต้นขาม.../เขื่อนสิริกิติ์ รับการ Round Site เพื่อปรับปรุง AR เขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล MCA OPEN ๒๐๑๔…/โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ ๔ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ เขื่อนสิริกิติ์.../ร้านอาหารระเบียงน่านเขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินโครง...[ 3 มิถุนายน 2557 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๗ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๗ ตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมงานประเพณีอัฐมีบูชา จ.อุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๗.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมหลักสูตร Generator for Hydro Power Plant…/เขื่อนสิริกิติ์ นำกลุ่มทำน้ำพริก ๑๐๐ ปากทับ ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท....[ 26 พฤษภาคม 2557 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]