ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2559 วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ…/เขื่อนสิริกิติ์ รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2559…/โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนแควน้อยรับการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ CDM…/กบหส-ฟ. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2559…/กศน. อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ เดินหน้าเป่าล้างบ่อบาดาล ในเขตพื้นท...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2559 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2559>>ผู้ว่าการ พบผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ในวาระเข้ารับตำแหน่ง…/อขส. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์…/กยส-ฟ.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2558…/การประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานของกรมชลประทานกับ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์.../กิจกรรมปั่นจักรยาน “เขื่อนพ่อ สู่เขื่อนแม่” ครั้งที่ 2 ณ เขื่อนสิริกิติ์.../กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการ ชาว ทปอ. ร่วมใจลดใช้พลังงาน…/นักเรียนโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศประกวดร้องเ...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 24/2559 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ ครั้งที่ 1 /2559…/เขื่อนสิริกิติ์จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร”ให้กับผู้ปฏิบัติงานและลูกจ้างเขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดอบรมโครงการ “ชุมชนเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เขื่อนดินช่องเขาขาด 010”…/เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุมเตรียมจัดโครงการติวเข้มเติมเต็มโอกาส ประจำปี 2559…/กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร...[ 16 สิงหาคม 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 23/2559 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านเทคนิค-วิชาการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ระหว่าง กฟผ. และ ฟฟล…./กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับอำเภอน้ำปาด อบต.ท่าแฝก สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการ คพรฟ.…/เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวทางประชารัฐ…/กองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จัง...[ 21 มิถุนายน 2559 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 22/2559 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2559 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>คณะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูงของกรมชลประทาน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนสิริกิติ์…/เขื่อนสิริกิติ์ เป่าล้างบ่อบาดาล ในเขตพื้นที่ อ.ท่าปลา และ อ.น้ำปาด ช่วยเหลือภัยแล้ง…/เขื่อนอุบลรัตน์ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์.../กฟผ. เขื่อนสิริกิติ์ นำผลงานไปแสดงในงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ และนิทรรศการนวัตกรรมระดับโลก “27th International Invention & Innovation Exhibitio...[ 15 มิถุนายน 2559 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]