ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 48/2563 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ร่วมแสดงความยินดี และต้อนรับ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์คนใหม่.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมต้อนรับ ชพว. ในกิจกรรม CSR พื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุม คยศ.รวฟ. ครั้งที่ 9/2563.../มอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา สนับสนุนการท่องเที่ยวพื้นที่ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์.../สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานเรือแก่ราษฎรในพื้นท...[ 2 ธันวาคม 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 47/2563 วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับชมรม SK Young U สนับสนุนเงินช่วยเหลือนักเรียนทุนต่อเนื่องเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีมอบเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวพื้นที่อำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมประชุมเตรียมงานงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564.../เขื่อนสิริกิติ์ เป็นเจ้า...[ 24 พฤศจิกายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 46/2563 วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ รับการทวนสอบ ISO 26000 จากคณะผู้ทวนสอบ สรอ..../เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจสอบกิจกรรมของเขื่อนสิริกิติ์ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปี 2563.../ให้การต้อนรับคณะวิจัยในโอกาสลงพื้นที่ตรวจวัดค่าสิ่งมีชีวิบริเวณที่พบหิ่งห้อยภายในเขื่อนสิริกิติ์.../อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรของ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ Growth mindset for all” รุ่นที่ 2.../หารือข้อเทคนิคการเดินเครื่องจ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าระบบ กฟผ.โร...[ 17 พฤศจิกายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 45/2563 วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>กฟผ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563.../ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบนโยบายให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอท่าปลา.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุมเตรียมจัดงานเสวน้ำผู้ใช้น้ำฯ ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2563.../เขื่อนสิริกิติ์ จัดประชุม Close Meet...[ 9 พฤศจิกายน 2563 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 44/2563 วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเวทีเสวนา "2565: 100 ปี อำเภอท่าปลา 50 ปี เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 1.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเวทีเสวนา "2565: 100 ปี อำเภอท่าปลา 50 ปี เขื่อนสิริกิติ์ สืบสานภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 2.../คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศึกษาดูงานการนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนสิริกิติ์.../กดส-ฟ. จัดประชุมกองเดินเ...[ 2 พฤศจิกายน 2563 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ]