ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 20/2553 วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>>อขส. พร้อมผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ รองเจ้าแขวงไชยะบุลี.../ แสดงความยินดี.../เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมงาน “ความสุขของพ่อ ความสุขของลูก”.../อบรมเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมสุขภาพด้วย 3อ. และแนวทางการลด ละ เลิกบุหรี่”.../คณะทำงานคุณภาพเขื่อนสิริกิติ์ รับมอบนโยบายจาก อขส..../ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ และนั่งสมาธิภาวนา.../ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการกองทุนการกุศลม้าน้ำ-เขื่อนสิริกิติ์....[ 24 พฤษภาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 19/2553 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพและสิ่งแวดล้อม.../ ร่วมขับเคลื่อนภาคีการดำเนินงาน “โครงการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”.../เขื่อนสิริกิติ์ ห่วงใยมอบเสื้อชูชีพ แก่ราษฎร ต.นางพญา../ประชุมทบทวนและจัดทำแผนปฏิบัติการแผนสื่อสารสาธารณะฯเขื่อนสิริกิติ์.../ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พลังงาน.../ระดมความคิดพิจารณาโครงการเขื่อนสิริกิติ์ สร้างสรรค์ แบ่งปันองค์ความรู้สู่ชุมชน.../ให้สัมภาษณ์ ช่อง...[ 14 พฤษภาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 18/2553 วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล.../เปิดอบรม On-The-Job Training on Hydro Power Plant for NN2PC…/เที่ยวชมเขื่อนสิริกิติ์ สัมผัสบรรยากาศริมน้ำน่าน กลับบ้านอย่างมีความสุข...[ 7 พฤษภาคม 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 17/2553 วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนรถ พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยภัยแล้งในพื้นที่อำเภอท่าปลา.../ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/ให้สัมภาษณ์มาตรการรักษาความปลอดภัยเขื่อนสิริกิติ์.../รดน้ำขอพรนายอำเภอน้ำปาด.../ ประชุมหารือแนวทางการทำงานด้าน CSR เขื่อนสิริกิติ์.../ถ่ายทำรายการคนคุณภาพ (EGAT TV).../ทดสอบ SPILLWAY RADIAL GATE โรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์…/บรรยายเรื่อง“ระบบเอกสารและการจัดเก็บเอกสารบูรณาการ...[ 30 เมษายน 2553 ]
ข่าวผาซ่อมรายสัปดาห์ฉบับที่ 16/2553 วันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ >>> เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรมรดน้ำพร เนื่องในวันสงกรานต์.../เขื่อนสิริกิติ์ ปรับเกณฑ์การประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เน้นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน.../กองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ อนุมัติเงินเร่งด่วนช่วยเหลือราษฎรประสบภัยแล้งในเขตอ.ท่าปลา และอ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์.../สัมมนา “การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเชิงปฏิบัติการ”.../ประชุมเตรียมการตรวจประเมินภายในระบบบูรณาการ.../ประชุมร่วม อบต.ร่วมจิต หารื...[ 27 เมษายน 2553 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]