ข่าวเขื่อนสิริกิติ์
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 29/2564 วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมในพิธีเปิดอบรมการปลูกไผ่ ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เปิดเวทีวิพากษ์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา โครงการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้าวิทยา ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพ อำเภอท่าปลา จังหวัด...[ 19 กรกฎาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 28/2564 วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19.../เขื่อนสิริกิติ์ ประชุม Open Meeting ตรวจประเมินภายในระบบงานมาตรฐานสากล (Global Standard) ครั้งที่ 1/2564.../ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ พิเศษ/2564.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คเงินสด สนับสนุนงบประมาณในการจัดฝึกอบรมการปลูกไผ่ ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จ.อุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนโครงการดำเ...[ 12 กรกฎาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 27/2564 วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>เขื่อนสิริกิติ์ เปิดศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “โคก หนอง นา โมเดล” เขื่อนสิริกิติ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน อย่างยั่งยืน.../ประสานขอกล้าไม้ เพื่อสนับสนุนให้กับชุมชน ในพื้นที่อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ติดตามการขุดลอกฝายชะลอน้ำ ตามโครงการขุดลอกบริเวณฝายชะลอน้ำบ้านน้ำลีใต้ ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน.../เขื...[ 5 กรกฎาคม 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 26/2564 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>อขส.ให้สัมภาษณ์สถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำเขื่อนสิริกิติ์.../เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนกล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ จังหวัดน่าน.../เขื่อนสิริกิติ์ มอบฉากกั้นอะคริลิค ช่วยป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19.../เปิดเวทีสังเคราะห์ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม ในพื้นที่ 7 ตำบล อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.../ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม.../ป...[ 29 มิถุนายน 2564 ]
ข่าวซ่อมรายสัปดาห์ ฉบับที่ 25/2564 วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 หัวข้อข่าวที่น่าสนใจ>>ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 2/2564.../ร่วมประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์.../เขื่อนสิริกิติ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นางสาว ณัฐธิดา อยู่เชื้อ ลูกจ้างแผนก นก-ขส..../...[ 21 มิถุนายน 2564 ]
[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ]