วิสัยทัศน์ : Innovate Hydro Power Solutions For A Better Life นวัตกรรมไฟฟ้าพลังน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

แผนผังผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี
ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
- ปฏิบัติการ
นายวุฒิไกร สร่างนิทร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
- บริหาร
นายทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์
วิศวกร ระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์
 
 นายบรรจง ศรีสอาด
หัวหน้ากอง
เดินเครื่อง
นายกิตติศักดิ์ ล้ออุทัย
หัวหน้ากอง
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
นายพงศธร สว่างเนตร
หัวหน้ากอง
บริหาร
นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิพัฒน์
หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา