Black Ribbon


       วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในระดับสากลเป็นที่เชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

แผนผังผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า
นายปรีชา ศรีน้อย
ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
 
นายประเสริฐ อินทับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
- ปฏิบัติการ
 
นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
- บริหาร
นาย ทรงภูมิ พงษ์กสิเทวินท์
วิศวกร ระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์
       
 นายบรรจง ศรีสอาด
หัวหน้ากอง
เดินเครื่อง
 
นายกิตติศักดิ์ ล้ออุทัย
หัวหน้ากอง
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
 
นายพงศธร สว่างเนตร
หัวหน้ากอง
บริหาร
 
นาย ณรงค์ฤทธิ์ พิพัฒน์
หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา