วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

แผนผังผู้บริหารเขื่อนสิริกิติ์

ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

นายชาญณรงค์ จันทมงคล

ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์

นายบรรจง ศรีสอาด
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ 
- 1

นายพงษ์เทพ จันทร์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์
- 2

นายวิโรจน์ แสงพานิชย์วิศวกร ระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์

 

นายรพีพงศ์ คำแสนหัวหน้ากองเดินเครื่อง

นายเทพวิทักษณ์
แก้วยอด
หัวหน้ากอง
บำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

นายชัยวิทย์ ยาวิละหัวหน้ากองบริหาร

นายวัชรพงษ์ ขุนล่ำ
หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา