วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม

                  เสริมสร้างการพัฒนาสังคม  ชุมชน อย่างยั่งยืน

โครงสายสายบังคับบัญชา กฟผ.

ดูภาพขนาดใหญ่ ปรับปรุงวันที่ 10/5/59