วิสัยทัศน์ :
เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชั้นนำในระดับสากลเป็นที่เชื่อมั่นและสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม

ภารกิจหน้าที่ (MISSION)

"เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่มีสมรรถนะเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซี่ยน (ระดับสากล) มีระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้รับการ ยอมรับจากชุมชน รอบโรงไฟฟ้า"