วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

ภารกิจหน้าที่ (MISSION)

         -ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ให้มีความพร้อมจ่ายสูง 
         -ปลูกป่า ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
         -พัฒนาคน ให้เป็นคนเก่ง คนดี 
         -กำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ได้รับการยอมรับจากชุมชนสังคมรอบโรงไฟฟ้า