วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม

                  เสริมสร้างการพัฒนาสังคม  ชุมชน อย่างยั่งยืน

ภารกิจหน้าที่ (MISSION)

"เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่มีสมรรถนะเทียบเท่าหรือสูงกว่าผู้ผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซี่ยน (ระดับสากล) มีระบบการจัดการและกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้กรอบธรรมาภิบาลได้รับการ ยอมรับจากชุมชน รอบโรงไฟฟ้า"