วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม

                  เสริมสร้างการพัฒนาสังคม  ชุมชน อย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

         ในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการเขื่อนสิริกิติ์ปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องและรองรับแผนยุทธศาสตร์ ของ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จึงยึด Strategy Map ของ ชฟน. ซึ่งได้จากการทำโครงการมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งสรุปเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ อขส. ปี 2556 ดังนี้.-

ดูแผนผังขนาดใหญ่