วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

ยุทธศาสตร์

         ในการดำเนินงานจัดทำแผนปฏิบัติการเขื่อนสิริกิติ์ปี 2556 เพื่อให้สอดคล้องและรองรับแผนยุทธศาสตร์ ของ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ จึงยึด Strategy Map ของ ชฟน. ซึ่งได้จากการทำโครงการมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ ซึ่งสรุปเป็นแผนที่ยุทธศาสตร์ ของ อขส. ปี 2556 ดังนี้.-

ดูแผนผังขนาดใหญ่