วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

ลักษณะเขื่อนและโรงไฟฟ้า
           เขื่อนสิริกิติ์เป็นเขื่อนดินมีแกนเป็นดินเหนียว สูงจากท้องน้ำ 113.60 เมตรสันเขื่อน อยู่สูงกว่าน้ำทะเลปานกลาง 169 เมตร กว้าง 12 เมตร โดยมีฐานตอนกว้างสุด 630 เมตร การก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บขนาดใหญ่ เหนือเขื่อนมีเนื้อที่ 260 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 162,500 ไร่ มีความยาวตามลำน้ำขึ้นไปจนจรดที่ราบ ของ อำเภอสา จังหวัดน่าน 129 กิโลเมตร ส่วนกว้างที่สุด 20 กิโลเมตร
          อาคารผันน้ำและอาคารองค์ประกอบของเขื่อน ตั้งอยู่ทาง ฝั่งขวา โดยเจาะภูเขาเป็นอุโมงค์ทั้งหมด 7 อุโมงค์ นับเป็นเขื่อนที่มี อุโมงค์มากคือ อุโมงค์ผันน้ำ 2 อุโมงค์ อุโมงค์ระบายน้ำล้น 2 อุโมงค์ อุโมงค์ส่งน้ำเข้าเครื่องกังหันน้ำ 2 อุโมงค์ และอุโมงค์ส่งน้ำลงแม่น้ำ 1 อุโมงค์ สำหรับอุโมงค์ผันน้ำ อุโมงค์ระบายน้ำล้น กับอุโมงค์ส่งน้ำลงแม่น้ำเจาะทะลุเข้าหากัน โดยมีอาคารควบคุมน้ำ ภายใน สำหรับบังคับน้ำ และมีปล่องลดแรงกระแทกของน้ำรวมอยู่ในส่วนของอุโมงค์ด้วย
          ห่างจากตัวเขื่อนสิริกิติ์ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร ได้มีการก่อสร้างเขื่อนดิน ปิดช่องเขาตอนที่มีระดับต่ำกว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำรวม 8 แห่ง มีระยะทางต่อเนื่องกันไปประมาณ 5 กิโลเมตร สูง 30 เมตร ในตัวเขื่อนมีท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร เพื่อส่งน้ำไปใช้ ในนิคมสร้างตนเอง ลำน้ำน่านอีกด้วย ราคาค่าก่อสร้างโครงการเขื่อนสิริกิติ์ เครื่องที่ 1-3 ซึ่งประกอบด้วยตัวเขื่อนและอาคารประกอบ โรงไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้า และงานประกอบอื่น รวมทั้งสิ้น 2,533.35 ล้านบาท ส่วนโครงการเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่ 4 ได้ก่อสร้างในปี 2537 และเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในวันที่ 23 กันยายน 2538 ใช้งบประมาณจำนวน 1,245 ล้านบาท
          ข้าพเจ้าเห็นพ้องกับรัฐบาลว่า โครงการอเนกประสงค์โครงการแรกของประเทศไทยนี้ เป็นจุดเริ่มต้น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ ก้าวใหม่ ให้ไพศาลออกไป ปัจจุบัน น้ำเป็นปัจจัยหล่อเลี้ยงชีวิต และน้ำกับไฟฟ้าส่งเสริม ความเจริญก้าวหน้า ของชีวิต เมื่อพลเมืองเพิ่มมากและเร็ว ก็ต้องเพิ่มน้ำและไฟฟ้าให้ทันความต้องการ ของพลเมือง
พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพล เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2507