วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

 
ที่ตั้ง : อยู่ติดกับบ้านพักรังนกกระจอก
 
อุปกรณ์สำหรับออกกำลังกาย

ข้อควรปฏิบัติในการใช้บริการห้องฟิตเนส
เขื่อนสิริกิติ์

1. สวมใส่ชุดออกกำลังกายที่เหมาะสมเท่านั้น
2. ผู้ใช้บริการที่มีโรคประจำตัวต่างๆ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการทุกครั้ง
3. ห้ามนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องฟิตเนส
4. ห้ามนำวัสดุที่ทำจากแก้วและของมีคมเข้าในบริเวณห้องฟิตเนส
5. ผู้ใช้บริการต้องอยู่ในสภาวะที่ควบคุมตนเองได้ ไม่มีอาการมึนเมาหรืออาการที่แสดงว่าไม่พร้อมต่อการออกกำลังกาย
6. ห้ามสูบบุหรี่
7. ผู้ใช้บริการต้องมีความเป็นสุภาพชน ไม่ส่งเสียงดังหรือแสดงท่าทางที่รบกวนแก่ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
8. ผู้ใช้บริการควรดูแลทรัพย์สินเครื่องประดับของมีค่าของตนเอง หากชำรุดเสียหายหรือ สูญหายทางห้องฟิตเนสจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
9. เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุให้ผู้ใช้บริการรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
10. ผู้ใช้บริการที่ทำทรัพย์สินต่างๆในห้องฟิตเนส ชำรุดเสียหายด้วยความตั้งใจหรือด้วยความประมาท จะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามราคาทรัพย์สินนั้น
11. ผู้ใช้บริการห้องฟิตเนสต้องปฏิบัติตามระเบียบห้องฟิตเนส หากฝ่าฝืนเมื่อเกิดเหตุใดๆ ทางห้องฟิตเนสจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น