วิสัยทัศน์ : เป็นแหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนด้วยนวัตกรรม

                  เสริมสร้างการพัฒนาสังคม  ชุมชน อย่างยั่งยืน

 
บริการนวดแผนไทย

            เขื่อนสิริกิติ์ได้มีการส่งเสริมอาชีพแก่ราษฏรชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ โดยเชิญวิทยากรมืออาชีพจากสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์มาจัดอบรมแนะนำวิธีการนวด แบบต่าง ให้แก่ชุมชนรอบเขื่อนสิริกิติ์ ที่สมัครใจมาฝึกอาชีพ จนกระทั่งมีความชำนาญ และ ได้รับใบรับรองจากสาธารณสุขฯ ทุกคน
            ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวที่มาพักแรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยคิดค่าบริการดังนี้
                        - นวดตัว ชั่วโมงละ 150 บาท
                        - นวดฝ่าเท้า ชั่วโมงละ 150 บาท
            เปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา 08.00 - 21.00 น.
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 055 – 461140 ต่อ 3504 , 3505 มือถือ 089 - 9616573