วิสัยทัศน์ : ผลิตไฟฟ้าเพื่อความมั่นคง ยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

                                                                                                                                    "Smart Energy For Sustainability"

"สุมาลัย" หมายถึง สตรีที่งามทั้งกาย วาจา ใจ
            สวนสุมาลัยเป็นส่วนที่ กฟผ. สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาศทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2535 ด้วยตระหนักถึง พระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อ กฟผ. เสมอมานับแต่ ได้พระราชทาน พระนามาภิไธย เป็นชื่อเขื่อนสิริกิติ์ และได้เสด็จประทับแรมเป็นการ ส่วนพระองค์ ในเขื่อนต่าง ๆ ของ กฟผ.หลายครั้งทางเขื่อนสิริกิติ์ จึงเห็นสมควร จัดสร้าง สวนสุมาลัยเพื่อเทิดพระเกียรติ และ แสดงความ จงรักภักดี ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสนี้ด้วย
           สวนสุมาลัยได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 1เมษายน 2533 บนเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่ โดยใช้งบประมาณ 17,759,000 บาท และ แล้วเสร็จเมื่อวันที่11สิงหาคม 2535 โดยสมเด็จพระ บรมโอรสาธิราช สยามกุฏราชกุมารได้เสด็จมาทรงเปิด สวนสุมาลัย อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536
      ระติมากรรมสู่แสงสว่าง
          สัญญลักษณ์ของสวนสุมาลัย ที่สำคัญได้แก่ ประติมากรรมสู่แสงสว่าง ซึ่งทำด้วยโลหะสัมฤทธิ์เป็น รูปดอกบัวตูม ชูก้านระหว่างใบบัว 2 ใบ มีความสูงประมาณ 6 เมตร ตั้งอยู่บนแท่นกระเบื้องสี่เหลี่ยม ทำด้วยกระเบื้อง เซรามิคสีน้ำเงินเข้ม ด้านข้างทั้งสี่ของแท่น เขียนเป็นลวดลาย ผ้าทอพื้นเมือง ของจังหวัด
           
  ความหมายของ  ปติมากรรมสู่แสงสว่าง ดอกบัว เป็นบ่อเกิดของศิลปะ และก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงสติปัญญา ส่วนในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าดอกบัว เป็นของสูง เป็นเครื่องหมาย ของการเคารพบูชา ดังเช่นพระองค์ท่าน ทรงอยู่ในฐานะสูงส่ง เป็นที่เคารพ เทิดทูนของพสกนิกรทั้งปวง ทรงสนพระทัย และริเริ่มส่งเสริม งานศิลปะ ซึ่งไม่เคยมีผู้สนใจมาก่อน ให้เป็นที่ รู้จักและนิยมแพร่หลาย ซึ่งนอกจากจะเป็น การส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ ของไทยแล้ว ยังช่วยให้ราษฎรมีชีวิต และความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น
            ก้านดอกบัวซึ่งชูตรงขึ้นมาจากฐานกระเบื้องสีน้ำเงิน อันเปรียบเสมือนพื้นผิวน้ำมัน ก็เปรียบเสมือนระดับปัญญาที่สว่างไสวแล้ว   ดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบสติปัญญาของคนเรา ไว้ 4 ระดับ สอดคล้องกับพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตร ของพระองค์ท่าน
           ดอกดอนญ่าควีนสิริกิติ์ ที่ออกดอกบานสะพรั่งทั้งปี ซึ่งทางเขื่อนได้ปลูกไว้รอบ ๆ บริเวณลักษณะของต้น ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ นี้เป็นไม้พุ่ม สูงประมาณ 2 - 3 เมตร ใบเดี่ยวมีสีดอกสีเหลืองเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่ง มีกลีบ เลี้ยงสีชมพูอ่อน ส่วนตรงขอบเป็นสีชมพูเข้ม มี 5 กลีบ คล้าย กลีบดอกส่วนกลีบดอก จะเป็นหลอดสีแดงยาวประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร ส่วนตรงปลายจะแยกเป็น 5 กลีบ สีเหลืองสด ตรงปลายดอกมีเกสร คล้ายขน สีน้ำตาลแดง ซึ่งต้นดอนญ่าสิริกิติ์นี้ ทางรัฐบาลประเทศ ฟิลิปปินส์ได้ขอ พระราชทานนาม "ควีนสิริกิติ์" เป็นชื่อดอกดอนญ่า พันธุ์ใหม่ เมื่อคราว ที่พระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน เยื่อนประเทศ ฟิลิปปินส์ เมื่อ ปี 2506
สวนสุขภาพ
          สวนสุขภาพที่ตั้ง ณที่สวนสุมาลัยด้วยนั้น กำหนดเป็นพื้นที่ สำหรับสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยประกอบด้วย อุปกรณ์ ออกกำลังกาย ชนิดต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการฝึกฝน ได้ด้วยตนเอง