เขื่อนดินช่องเขาขาด    แหล่งเรียนรู้   ตามแนวพระราชดำริ   เศรษฐกิจพอเพียง
การทำส้มควันไม้
การเลี้ยงไส้เดือนแดง
การเลี้ยงกบกระชัง
การปลูกสบู่ดำ
การปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
การอนุรักษ์พันธุ์กล้วย
 
การปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ


หลักการและเหตุผล
                ปัจจุบันเกษตรกรได้ใช้วิธีการสมัยใหม่ในการปลูกข้าวโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  ใช้ปุ๋ยเคมี ,ใช้ยาฆ่าแมลงในการกำจัดแมลงศัตรูข้าว  ทำให้มีผลต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นสันและระยะยาว  โครงการชีววิถีเพื่อการการพัฒนาอย่างยั่งยืนเขื่อนดินช่องเขาขาดจึงได้จัดทำแปลงสาธิต  ทอลองปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ /ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นตัวอย่างเพื่อให้ราษฎรได้เรียนรู้ละนำไปใช้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรทำนาแบบปลอดสารพิษ 
2. เพื่อลดรายจ่ายในการซื้อสารเคมี
3. เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ

ลักษณะทั่วไป
               
ข้าว เป็นพืชล้มลุกตระกูลหญ้าที่สามารถกินเมล็ดได้ ถือเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเช่นเดียวกับหญ้า ต้นข้าวมีลักษณะภายนอกบางอย่าง เช่น ใบ กาบใบ ลำต้น และรากคล้ายต้นหญ้า ในประเทศไทย ข้าวหอมมะลิมีสายพันธุ์ในประเทศและเป็นที่นิยมไปทั่วโลก
ลักษณะประจำพันธุ์ข้าว กข 10  
               
เป็นข้าวเหนียว สูงประมาณ 115 เซนติเมตร ,ไม่ไวต่อช่วงแสงอายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ทรงกอตั้งตรง ลำต้นสีเขียวเข้ม ใบค่อนข้างกว้าง รวงอยู่ใต้ใบธง  ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 5 สัปดาห์ เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.3 x 7.6 x 1.8 มิลลิเมตร -คุณภาพข้าวสุก เหนียวนุ่มผลผลิต-ประมาณ 660 กิโลกรัมต่อไร่
ลักษณะเด่น   เมล็ดเรียวยาว ไม่ร่วงง่าย -คุณภาพหุงต้มและรับประทานดี
ข้อควรระวัง  ไม่ต้านทานโรคไหม้ -ไม่ต้านทานแมลงบั่ว และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล

 ลักษณะดีของข้าว กข 10

                  1. ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปรัง
                  2. เมล็ดเรียวยาว ไม่ร่วงง่าย
                  3. ต้านทานต่อโรคไหม้ปานกลาง
                                               
ลักษณะเสียของข้าวพันธุ์ กข 10

1. ไม่ต้านทานโรคขอบใบแห้ง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่ปุ๋ยมาก
2. ไม่ต้านทานแมลงปั่วและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
การเตรียมดินและวิธีปลูก           
             การเตรียมดินจะขึ้นอยู่กับวิธีปลูกข้าว  ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป  แต่ที่เหมือนกัน  ไถดะทิ้งไป  7-10  วัน  เพื่อตากดินและกำจัดวัชพืช            
1.  การปลูกโดยวิธีการปักดำ
วิธีการปักดำ  มี  2  ขั้นตอน                      
1.1  การตกกล้า    การเตรียมแปลงตกกล้า  โดยไถดะทิ้งไว้ 7-10  วัน  ไถแปรเอาน้ำเข้า  แช่ขี้ไถ  คราดปรับระดับผิวดินแล้วทำเทือก ( มอบ)  แบ่งแปลงย่อย  กว้างประมาณ  1-2  เมตร  ยาวตามความยาวของแปลง  ทำร่องน้ำระหว่างแปลงกว้างประมาณ  30  ซ.ม.  แล้วระบายน้ำออก   หว่านเมล็ดข้าวที่เตรียมไว้บนแปลงให้สม่ำเสมอ  ใช้อัตราเมล็ดพันธุ์  50-70  กรัมต่อตารางเมตร   อย่าให้น้ำท่วมแปลงกล้า  แต่ให้มีความชื้นเพียงพอสำหรับการงอก เพิ่มระดับน้ำตามการเจริญเติบโตของต้นข้าว  อย่าให้ท่วมต้นข้าวและไม่เกิน 5  เซนติเมตร  จากระดับหลังแปลง   
  การเตรียมดินและวิธีปลูก           
             การเตรียมดินจะขึ้นอยู่กับวิธีปลูกข้าว  ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป  แต่ที่เหมือนกัน  ไถดะทิ้งไป  7-10  วัน  เพื่อ  1.2  การปักดำ เตรียมแปลงปักดำโดยไถดะ  ทิ้งไว้  7-10  วัน 
             ไถแปร  เอาน้ำเข้า  แช่ขี้ไถ  คราดปรับระดับดิน  และทำเทือกรักษาระดับน้ำในแปลงปักดำประมาณ  5  เซนติเมตรจากผิวดิน  ปักดำโดยใช้ต้นกล้าอายุประมาณ  25 วัน ระยะปักดำ  20x20  เซนติเมตร  จำนวน  3-5  ต้นต่อกอรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นนากดินและกำจัดวัชพืช   
            1.2  การปักดำ เตรียมแปลงปักดำโดยไถดะ  ทิ้งไว้  7-10  วัน 
             ไถแปร  เอาน้ำเข้า  แช่ขี้ไถ  คราดปรับระดับดิน  และทำเทือกรักษาระดับน้ำในแปลงปักดำประมาณ  5  เซนติเมตรจากผิวดิน  ปักดำโดยใช้ต้นกล้าอายุประมาณ  25 วัน ระยะปักดำ  20x20  เซนติเมตร  จำนวน  3-5  ต้นต่อกอรักษาระดับน้ำให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นข้าว  ประมาณ  0-10  เซนติเมตร อย่าปล่อยให้ต้นข้าวขาดน้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกำเนิดช่อดอกถึงออกรวง    หลังข้าวกรองออกรวง  80  เปอร์เซ็นแล้วประมาณ  20  วัน  ระบายน้ำออก


ที่ตั้ง