แหล่งเรียนรู้   ตามแนวพระราชดำริ   เศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลการระบายน้ำ

มวลชนสัมพันธ์
บ้านพักรับรอง
วัว-ควาย จากการไถ่ชีวิต
แผนการเปิดน้ำลงคลองสิงห์ฤดูแล้งปี   2552/2553
วัน/เดือน/ปี
จำนวน  (ลูกบาศก์เมตร)
หมายเหตุ
 17 ธันวาคม 2552
100,000
  - ในการเปิดน้ำลงคลองสิงห์อำเภอมอบ
 30 ธันวาคม 2552
50,000
  - หมายให้เหษตรอำเภอ
 14 มกราคม 2553
100,000
  - ประสานงานทางโทรศัพท์เป็นครั้งๆไป
 28 มกราคม 2553
50,000
  - พื้นที่รับน้ำ  หมู่  3 ตำบลจริม
 10 กุมภาพันธ์ 2553
100,000
  - หมู่ 4,5,8,11 ตำบลท่าปลา
 24 กุมภาพันธ์ 2553
50,000
  - หมู่ 6,9,11  ตำบลร่วมจิต
 10 มีนาคม 2553
100,000
  - หมู่ 3  ตำบลหาดล้า
 24 มีนาคม 2553
100,000
  - ชนิดพืชที่ปลูก  ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว
 7 เมษายน 2553
50,000
  - ไม้ผลได้แก่  ลำไย ส้มโอ  ลางสาด
 21 เมษายน 2553
100,000
  - ลองกอง  มังคุด มะม่วงหิมพานต์
 19 พฤษภาคม 2553
50,000
 
รวม
850,000
 

107 หมู่ที่ 2 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53150 โท ร 055499352 ต่อ 104 (ที่ทำการ:ในเวลาทำการ) 103 นอกเวลาทำการ