เขื่อนดินช่องเขาขาด    แหล่งเรียนรู้   ตามแนวพระราชดำริ   เศรษฐกิจพอเพียง
การทำส้มควันไม้
การเลี้ยงไส้เดือนแดง
การเลี้ยงกบกระชัง
การปลูกสบู่ดำ
การปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
การอนุรักษ์พันธุ์กล้วย
 

การเลี้ยงกบกระชัง


หลักการและเหตุผล
                ในปัจจุบันกบนับว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างหนึ่ง  สามารถนำมาเลี้ยงเพื่อเป็นอาหาร  และเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงามได้ การเลี้ยงไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก  ในเขตรั้วบ้านก็สามารถทำเป็นบ่อกบได้  แหล่งเรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เขื่อนดินช่องเขาขาด  จึงได้จัดทำบ่อทดลองเลี้ยงเพื่อศึกษาธรรมชาติของกบ  การเจริญเติบโต  และการขยายพันธุ์รวมทั้งโรคต่างๆ ของกบ เพื่อเป็นข้อมูลให้เกษตรกรนำไปพิจารณาประกอบการลี้ยงเพื่อเพิ่มรายได้ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาการดำรงชีวิตของกบ, การขยายพันธุ์และการเจริญเติบโต รวมทั้งข้อควรระวังในการเลี้ยง
2. เพื่อให้ชุมชน / ราษฎร ได้ศึกษาแนวทางประกอบอาชีพเสริม
3. เพื่อให้ชุมชน / ราษฎร ได้ศึกษาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  พออยู่  พอกิน  ไม่เบียดเบียนกันและรู้จักประหยัดอดออมตามแนวทางพระราชดำริ

ประโยชน์
1. น้ำไม่เน่าเสีย  อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2. อาหารที่เหลือสามารถเป็น  อาหาร ของปลาได้
                ชื่อภาษาไทย       กบ
                ชื่อภาษาอังกฤษ   Frog 
                วงศ์     Ranidae
                สกุล     Rana
                ลักษณะทั่วไป
กบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ อาศัยอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำตื้น ๆ หรือแอ่งน้ำเล็ก ๆ มีหัวลักษณะคล้ายรูปทรงสามเหลี่ยม มีสัณฐานค่อนข้างแบนเรียบ ปากกว้าง นัยน์ตากลมโตและโปนโดยบริเวณหนังตามีแผ่นเนื้อเยื่อบาง ๆ ซึ่งจะทำหน้าที่เปิดและปิดนัยน์ตาดำของกบ มีหูอยู่บริเวณด้านหลังของนัยน์ตาที่มีลักษณะเป็นแอ่งกลม ๆ ทำหน้าที่เหมือนกับแก้วหูของมนุษย์มีรูจมูกสองรูอยู่ด้านหน้าของนัยน์ตา ภายในปากมีฟันขนาดไล่เลี่ยกันคล้ายกับซี่เลื่อย ลิ้นมีปลายแยกออกเป็นสองแฉก ใช้สำหรับจับแมลงและสัตว์อื่นเป็นอาหาร หายใจโดยใช้ปอดและสามารถหายใจได้ทางผิวหนัง

การเตรียมบ่อกบ
การเลี้ยงในบ่อปูน
วิธีการสร้างบ่อ
                1. การเลี้ยงกบควรเลือกพื้นที่สูงหรือที่ดอน  มีลักษณะราบเสมอ  ใกล้แหล่งน้ำเพื่อสะดวกต่อการถ่ายเทน้ำ  ควรให้ห่างจากถนนเพื่อป้องกันเสียงรบกวน
                2. สร้างบ่อซีเมนต์ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 1.20 เมตร จำนวน 2 บ่อเพื่อใช้เพาะพันธุ์กบ  จำนวน 1 บ่อ และสร้างบ่ออนุบาลกบจำนวน 1 บ่อ  โดยก่ออิฐบล็อกและฉาบด้วยปูน  ปูนที่ฉาบควรหนาเป็นพิเศษ   ตรงส่วนล่างที่กักเก็บน้ำควรสูงจากพื้น 1 ฟุต  พื้นล่างเทปูนหนาเพื่อรองรับน้ำและมีท่อระบายน้ำอยู่ตรงส่วนที่ลาดที่สุด
3. พันธุ์กบที่เพาะเลี้ยง  ควรเลือกกบนาเพราะเจริญเติบโตเร็ว  และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคกบนาตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย  เมื่อจับพลิกหงายขึ้นจะเห็นกล่องเสียงอยู่ใต้คางแถวมุมปากส่วนตัวเมียมองไม่เห็นกล่องเสียง
วัสดุอุปกรณ์
                1. พ่อพันธุ์ – แม่พันธุ์กบ
                2. ไม้ไผ่ / ก้อนอิฐบล็อก /ยางรถยนต์ที่ไม่ใช้แล้ว
                3. บ่อซีเมนต์ขนาดความสูง 1.20 เมตร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร
                4. อาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงลูกกบและกบโต
งบประมาณ
                ประมาณ  2,000 บาท
วิธีการเลี้ยง
                                เมื่อคัดลูกกบนำไปเลี้ยงในบ่อแล้ว  ใส่วัชพืชและวัสดุลอยน้ำลงไป เช่น แพไม้ไผ่  หรือก้อนอิฐบล็อก  เพื่อให้กบขึ้นไปอาศัยอยู่  และนำซาแลนมาคลุมเพื่อคลุมบ่อในช่วงที่คัดลูกกบลงบ่อซีเมนต์ใหม่  ทั้งนี้ต้องให้อาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงลูกกบไประยะหนึ่งก่อนเมื่อกบโตขึ้นจึงค่อยให้อาหารเม็ดสำหรับกบโต  วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ในอัตรา 3% ของน้ำหนักตัวกบ   คือถ้ากบหนัก 100 กิโลกรัม ให้อาหารวันละ 3 กิโลกรัม ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 4 เดือน ก็สามรถจับกบจำหน่วยได้

ที่ตั้ง