เขื่อนดินช่องเขาขาด    แหล่งเรียนรู้   ตามแนวพระราชดำริ   เศรษฐกิจพอเพียง
การทำส้มควันไม้
การเลี้ยงไส้เดือนแดง
การเลี้ยงกบกระชัง
การปลูกสบู่ดำ
การปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพ
การอนุรักษ์พันธุ์กล้วย
 

หลักการและเหตุผล
            โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เป็นอีกโครงการหนึ่งของ  กฟผ. ซึ่งได้น้อมนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาเพื่อส่งเสริม ความรู้แก่สังคมการดำเนินชีวิต แบบพึ่งพาตนเอง มีความเอื้ออาทรต่อกันมีความเป็นอยู่ และคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจะพาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ในที่สุด ซึ่ง กฟผ. มีความมุ่งมั่นที่จะทดแทน คุณแผ่นดิน ให้เป็นรูปธรรม จึงได้ส่งเสริมให้มีการ จัดทำแหล่งเรียนรู้ ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และเกษตรทฤษฎีใหม่  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่สังคม โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสนองแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับราษฎร-ประชาชน   ทั่วไป-นักเรียนและนักศึกษา
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และชุมชน
4. เกิดรายได้จากผลผลิตที่เหลือจากการบริโภค ทำให้ครอบครัวมีความมั่นคง
5. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรลดการใช้สารเคมีหันมาใช     จุลินทรีย์ EM
6.  เพื่อให้ราษฎร – นักเรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
7. เพื่อให้นำแนวการจัดการเรียนรู้เกษตร แบบเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการ ดำรงชีวิต
พื้นที่
- เกษตรพอเพียง      พื้นที่     1   ไร่
- เกษตรทฤษฎีใหม่  พื้นที่  14    ไร่  
                                    รวม   15    ไร่

ยุ้งเก็บข้าวเปลือก          อาคารเก็บข้อมูลแปลงเกษตร      แปลงผักปลอดสารพิษ
ที่ตั้ง