หน้าที่ติดต่อ
2.แนวคิด
3.ความรู้พื้นฐาน
4.เขตข้อมูล
5.ระเบียน
6.ชนิดของข้อมูล
7.ลักษณะระบบแฟ้ม
8.การจัดการแฟ้มข้อมูล
9.ประเภทของแฟ้มข้อมูล
10.การจัดการโครงสร้างแฟ้ม
11.ชนิดและคุณสมบัติข้อมูล
12.ชนิดหน่วยความจำสำรอง
13.หน่วยข้อมูล
14.ระบบคำศัพท์ฐานข้อมูล
15.ความสำคัญการประมวลผล
16.รูปแบบระบบฐานข้อมูล
17.โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยม
18.การบริหารฐานข้อมูล
19.แนวโน้มอนาคตฐานข้อมูล
20.ระบบสนัยสนุนการตัดสินใจ
21.การจัดการตัดสินใจ
22.สรุปปัญหาการจัดการ
23.ปัจจัยด้านบุคลากร 

ระบบฐานข้อมูล (DATABASE SYSTEMS)

       ระบบฐานข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันและถูกนำมาจัดเก็บในที่เดียวกัน โดยข้อมูลอาจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย แฟ้มข้อมูล แต่ต้องมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูลมีข้อดีกว่าการจัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลพอสรุปประเด็นหลัก ได้ดังนี้

· มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน (data sharing)

· ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (reduce data redundancy)

· ข้อมูลมีความถูกต้องมากขึ้น (improved data integrity)

· เพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูล (increased security)

· มีความเป็นอิสระของข้อมูล (data independency)